مجلس رقص

Advertisements

مجلس رقص
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد مردم ، در مجلس رقص لباسهاي زيبا با رنگهاي شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگي نشاط آور در حال رقص و پايكوبي اند ، تعبير چنين خوابي كاملا مساعد و بر وفق مراد است .
۲ـ اما اگر ببينيد كه در مجلس رقص حضور داريد و ديگران نسبت به شما بي توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودي يكي از اعضاي خانوادة شما فوت خواهد كرد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*