مخترع

Advertisements

مخترع
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن مخترعي در خواب علامت آن است كه به زودي دست به كاري استثنائي خواهيد زد كه موجب شهرت و افتخار شما مي گردد .
۲ـ اگر خواب ببينيد چيزي اختراع كرده ايد ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه هاي خود موفق خواهيد بود ، و به ثروت دست خواهيد يافت

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*