مراسم نامزدي

Advertisements

مراسم نامزدي
اگر زني صحنه هاي نامزدي خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه بزودي به كاري مشغول خواهد شد كه برايش امتيازات اجتماعي به ارمغان خواهد آورد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*