مربا

Advertisements

مربا
لوک اويتنهاو مي گويد :
مربا : شخصي که براي شما بسيار عزيز است شما را خواهد بوسيد

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد مربا مي خوريد ، علامت آن است كه به سفرهايي خواهيد رفت ، و از كسب لذتهاي مختلف غافلگير خواهيد شد .
۲ـ اگر خواب ببينيد مربا درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني باارزش به دست خواهيد آورد و در خانواده اي شاد زندگي خواهيد كرد .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*