مرداب

Advertisements

مرداب
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمي و ترديد دچار خواهيد شد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*