مرده

مرده
ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده در نماز بود، دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

حضرت دانيال گويد:
اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

محمدبن سيرين گويد:
اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر ديد از درد دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار به مردم داده باشد اگر از پهلو مي ناليد، دليل كه با زنان بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد.

جابرمغربي گويد:
اگر بينداز درد پشت مي ناليد، دليل كه زنان بسيار كرده باشد و با پدر و خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند بامرده مجامعت كرد و اب مني از وي جدا نشده. دليل منفعت است اگر از وي جدا شد بد بود.اگر بيند با زن مرده مجامعت كرد، دليل كه از مال مرده چيزي به ويرسد. اگر ديد مرده را به شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر ديد از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دليل كه راه او گزيند، اگر مفسد بود، دليل كه بيمار شود و شفا يابد.
محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود، دليل كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با جامه هاي سفيد بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را جامه هاي سياه بيند به خلاف اين است و جامه زرد و كبود، دليل معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است. اگر بيند مرده را كفن كرد، دليل كه از خويشان مرده يكي را كفن كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.
اول: مال.
دوم: ظاهرشدن مشكل.
سوم: فساد دين.

اگر ديد مرده زنده شد و معروف بود، دليل مال است.
اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.
اگر در خواب ببيند با مرده جماع كرد و نطفه از او بيرون نيامد، منفعت مي يابد.
اگر در خواب ببيند بازن مرده جماع كرد، حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببيند با مادر يا خواهر خود كه مرده اند جماع كرد، از اموال مرده جيزى به او مى رسد.
اگر در خواب ببيند كه مرده اى را با شهوت بوسيد، زن مى گيرد و به مرادش ميرسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن صحبت با مردگان نيکو باشد
ديدن سلام کردن به مرده شادي بود
ديدن مرده در خواب از غم بيرون آيد
ديدن مرده در کنار خود زيادتي عيش بود

مولف گويد:
اگر خواب بيند مرده آمده و او را مي خواهد همراه خود ببرد .اگر با مرده همراه شد دليل که در راه و روش اوست ولي اگر با او همراه نشد دليل که از راه و روش او پيروي نمي کند

59 Comments

 1. zainab hussani02-09-2016

  من خواب می بینم کی خانه خواهرم فرزند شده ،،حالا خواهرم فوت کرده است چی معنا دارد من نمیفهم؟ (لیطفأ معنا کن

 2. zainab hussani02-09-2016

  تعبیر کنید؟

 3. Aziz04-15-2016

  من پدرم را زیاد درخواب میبنم و پدرم ۸ ماہ پیش مرحوم شدہ لطفآک تعبیر کنی

 4. mohamad bulouki04-26-2016

  سلام من خواب دیدم که به مادرم که مرده یک بطری ما ء الشعیردادم خیلی تشنه بود لطفا تعبیربفرمائید

  • حميد12-09-2016

   حتماً واسه مادرت خيرات بده حتماً هم بايد نوشيدنى باشه شربت يا هرچى كه رفع عتش ميكنه شب جمعه. خدا رحمت كنه مادرتون رو

  • ساعد02-14-2017

   در خواب به پدرم شير تعارف کردم ولي او امتناع کرد از خوردن،،،ومادرم هم در همان حال بيدار شد و به حمام رفت ،،هم پدر وهم مادرم فوت کرده اند،،تعبير و تاويل خواب من چيه،،ممنون

 5. نصیراحمد05-02-2016

  سلام من پدر مرده ام را خواب دیدم که زنده شده ودر آغوشم است وبرایم دعا میکند ودیگر اینکه در هر چند لحظه می میرد ودوباره زنده میشود لطفا تعبیر کنید

 6. ramin05-11-2016

  man khab didam saramo gozashtam ru pahaye pedaram ke Morde va pedaram hey dast mikeshid ru saram dar otoboos Bud tabirash chist

 7. ramin05-11-2016

  albate zamane zende budane pedaram kheili zolm kardam behesh va roozi ke Morde Bud man jasadash ra be khak sepordam 14 sale pish

 8. maryam05-15-2016

  سلام من خواب دیدم کفشم گم شده و از خواهرم خواستم کفش دیگری برام بیاره تو این فاصله دیدم برادر دوستم پیغامی از دوستم آورده که رازت رو به شوهرت میگم و پدر مرحومم اومد تو خوابم گفت چرا نمیای خونه که من رفتم دنبال خواهرم انگار کفشمو دزدیده بودن

 9. Sahar05-20-2016

  Man khalam nazdik 1sale fot karde khili khabesho mibinam in akhara khab didam bem migoft man chan roz mande be eide ghorban mordam to ham aval mahe ramazan mimire in yani chi? Litfan javab bedid

  • Sahar05-20-2016

   Lotfan hamin ja javabu baram benvisid mamnun misham yani baram nafrrstid ru emilam.

 10. Samir05-22-2016

  در خواب دیدم چند نفر مردن.و مردی که مدام مرا تعقیب میکر د و من از او فرار میکردم

 11. Mari2705-25-2016

  در خواب مادر شوهر و مادربزرگ شوهرم دیدم که به من می خندیدند و مادر بزرگش که فوت شده در دهان من چیزی مانندد شکلات و شیرینی گذاشت که خوردم تعبیرش چیست؟ سپاس

 12. Amir Mahdi06-16-2016

  من در خواب مرده ای رو دیدم که موذن بود و من مشناختمش؛ در دستش ساعتی بود و به سمت من اشاره کرد و ساعتش را نشان داد؛ من با خنده پرسیدم همینقد وقت دارم؟ گفت بله! تعبیرش چی میشه؟؟؟

 13. fayezehalaei06-16-2016

  man khab mibinam ke pedaro madaram ba khanjar be man hamle mikonan zadan gardanam ra boridan farar kardam dobare man ra zir gereftan va badane man ra miborida az man khashmgin bodan .anha mordan mishe mana konid baram kahyli gashtam payda nakardam

 14. sahaar06-22-2016

  man khabe dedam ke yak morda amla gerfta wa dokhtar Hayes mekhayan an tafel ra ba donia nayaran wa hamchan dedam ke morda ghamgeen mebasha wa lebas pake nest da janesh chadar dara
  lotfan khabam ra bogyen

 15. Sanaz06-24-2016

  سلام، پدر من 16 روزه فوت کرده و تو خواب دیدم زنده اس ولی در حال مردن و موقع راه رفتن میخوره به دیوار و کنار مادرم خوابیده وآغوشش گرفته. لطفا تعبیر میکنید

  • Rezacr3012-10-2016

   سلام فکر کنم پدر در دنیا یه کار نیم تمام داره

 16. نیازمندیها07-04-2016

  اگر ببینی همراه مرده در جاده ای هم مسیر شدی و رفتی چیست ؟

 17. esmaeil07-21-2016

  slm man khab didam haj agha behjat to masjed neshaste va man raftam kenaresh mikhastim namaz bekhonim vali nashod va ba mano bord khonash baram ghaza pokht va az khonash omadim samte masjed va azash ba khande soal kardam haji zan nadari goft na va az man khast ke barash ye zan begiram va man mikhandidam tabiresh chiye mamnon misham

 18. farzaneh07-22-2016

  daste pedaram ra boose mizadam va oon khaili khoshhal va mikhandid va kot va shalvare sefid va moratabi bar tan dasht.

 19. mohammad07-24-2016

  من خواب دیدم جنوب هستم و با مایو هستم و مردی بزگ که در زمان حیاتش استاد من بود به من با تگاه خواست خودم را بپوشانم و خودم ان وقت در یک دشداشه سفید دیدمکه کوتاه بود و میخواستم به حام بروم تا تمیز بشم و ایشان داشت از درب منزل به بیرون می رفت لطفا تعبیر بفرمایید متشکرم

 20. شیوا08-13-2016

  سلام من همیشه پدرم را به خواب میبینم که همان لباسهایی که در وقت حیاتش میپوشید سفید به تن دارد .خواهرخواهرم هم خواب دیده پدرم بهش میگویند بیا با من برویم خواهر میگویند نمیشه نمیتونم بروم اما پدرم دست اونو گرفته داشت با خودش میبرد که خواهرم بیدار شده بودن.بودن . لطف لطفا تعبیر کنید چون بسیار نگران هستیم.

 21. صالح08-16-2016

  سلام.
  من دوباردرخواب دیدم پدربزرگم که میدانستم فوت شدن باروی خندان بطرف من آمدن
  ومن خیلی ازدیدنشون خوشحال شدم وایشان را درآغوش گرفتم وبوسیدم وقتی ازحالشون
  درآن دنیا پرسیدم خیلی توهم رفتن وناراحت شدن لطفا تعبیرش روبرام بگین ممنون.

 22. شفيقه10-16-2016

  سلام من پدرم را كه دهسال قبل فوت كرده در خواب ديدم كه زنده هست اما مادرم فوت كرده ومن گريه ميكنم برأي مادرم وشب كه پدرم با همان لباسهاي سفيدرنگ كه هميشه در زندگيش استفاده ميكرد خوابيده من ميرم اطاقش كه احوال بيگيرم چيزي نميخاد وپدرم ميبينم بيدار ميشه من پدرم را ميبوسم وميگم اين دوپسرم را در اطاق تو ميخابانم اگر نصف شب كاري داشتي پسر بزرگم را بيدار كن وخودم ميرم اطاق پايين با خواهرم بخابم كه بچه دار است چيزي كارش نشود . پدرم مرا ميبوسد وميگويد كه نه حالا كه مادرت فوت شده بمن زن ديگه دست وپا كنيد من ميگم چشم اما پدر بزار چهلم مادرم بگذرد وگريه ميكنم . خواهش ميكنم برايم تعبير كنيد واقعا برأي پسرهام نگرانم .

 23. a10-18-2016

  با سلام
  من دو شب پشت سر هم خواب مادربزرگمو میبینم وقتی زنده بود بسیار با خدا و مهربان بود یعنی تا اونجایی که من میدونم سبک رفت چون 3 سال آخر هم زمین گیر شده بود شب اول خواب دیدم از درختی که در دید اول میوه نداشت از پایین درخت زیر شاخه ها میوه های زیبایی چیدم و بهش دادم شب دوم هم در خواب حالش خوب نبود فکر می کنم پا درد داشت مطمئن هستم که دو شب پشت سر هم با این خواب ها تعبیر خاصی دارد خواهش می کنم جواب بدین

 24. Zeinab11-05-2016

  سلام
  درخواب ديدم در كنار مادربزرگ و پدر بزرگم نشسته هستم در مجلسى مانند مهمانى و خواننده درويشى بر پله نشسته و با خوشحالى ميخوند پسرم وهمسرم در كنارم بودن شاخه ها گل سرخ زيادى بود پدربزرگم برميداشت ميداد مادربزرگم با خوشحالى مادربزرگم ميدادن بمن ميگفتن گل ها خشك كن نگه دار همون لحظه ديدم پسرم در اشپزخانه در ديگ آب رفته در كنارش ديگ روغن داغ هست فرياد زدم وسريع أب سرد باز كردم وقتى أب سرد باز كردم بچه ام شروع ب گريه كرد لطفا تعبيرش بگين

 25. سلیمان11-06-2016

  من پدر را در خواب میبینم کی یکسال میشود فوت کرده اول مرانمیشناسد وبعد برایم میکویند کی من خانه جدید نزدیک ولسوالی کرفتیم

 26. خدیجه11-08-2016

  من خواب پدر بزرگم را دیدم که میگفت عمویم زیر ماشین سنگین میرود و میمیرد و پدر بزرگم لباس سیاه پوشیده بود و ناراحت بود و در چشمانش اشک جمع شده بود چه تعبیری دارد

 27. mishka11-27-2016

  سلام من خواب دیدم که تو قبرستون محلمون هستم تو قبرستون یه ابوالفضلی داره اما تو خواب شکلش عوض شده بود و من هی دنبالش بودم بعد به خواهرم گفتم بیا بریم ته قبرستون ببینیم درختی چیزی داره چیزی بخوریم رفتیم ته قبرستون اما پشتش پر از زمین کشاورزی بود بعد که داشتیم برمیگشتیم سر هر فبر خانواده مرده نشسته بود دیدم سرقبر دوستم که تو نوجوانی فوت کرده خودش کنار خانواده ش نشسته بعد یهو حس کردم خواهرزاده ش هست رفتم دوباره کنار ابوالفضلی یه عروسک دستم بود مادرم گفت بیا عروسکو گم کردم و یهو دوستمو دیدم که مرده بود بغلش کردم گفتم میدونستم خودتی ظاهرش خوب بود و آرایش غلیظی کرده بود گفتم اینجا چیکار می کنی گفت اومدم خداحافظی کنم ازت میدونستم اون مرده گفتم مگه قراره کجا برم موذیانه خندید و گفت تو بغل من گفتم یعنی قراره بمیرم انگار باهام بد شده بود گفت اره من تو رو میبرم گفتم مردن من که دست تو نیست خدا باید بخواد بعد خندید و گفت علی ازت ناراحته گفتم کی امام علی ؟ اون رفت و من خیلی گریه کردم و مادرم گفت بیا گفتم نمیتونم و رفتم تو ابوالفضلی جدید خیلی شلوغ بود و عروسکو پیدا کردم و از خواب پریدم
  تعبیرش چیه ؟ یعنی من زود میمیرم؟

 28. anahita12-06-2016

  سلام. من دیشب خواب دیدم مادرم که مرحوم شده است نزد ما آمده با لباسهای خیلی شیک به رنگ مشکی و به من گفت بیایید من یک خانه دیگر برایتان می خرم. من خیلی خوشحال شدم در خواب و پدرم رفت پشت فرمان یک ماشین نشست (پدرم زنده است) و گویی مادرم هم در ماشین بود و بعد مرا هم سوار کردند که برویم. تعبیر چیست ؟ آیا من می میرم؟!!!!1

 29. شفیقه12-09-2016

  سلام خواب دیدم که والده مرحوم قتل کرده سه کارتن گوشت از مرده میباشد پت مانده و برآیم نشان میدهد که برویم قبر کنیم من سرگردان گویم خدایا چی کار کنم در کجا دفن کنم خودش میگویید باش کسی است بیابید دفن کند البته جسد از کدام مولوی میباشد سرگردان میخواهم بیرون میروم که جای پیدا کنم از شوهرم تقاضا میکنم موتر را به شدت زیاد میبرد نیاوردن لطفا تعبیرش را بگکیید

  • شفیقه12-09-2016

   لطفا جواب ارسال بدارید تشکر

 30. محدثه12-17-2016

  سلام.وقتتون بخير.خواب ديدم خودم مردم و زير تابوتم دارن ميگن لااله الا الله نزديك جايي كه قرار بوده دفن بشم زنده ميشم.ميشه لطف كنيد تعبير كنيد و به ايميلم بفرستيد؟؟

 31. hadia12-28-2016

  سلام من سه تن از عضای فامیلم را در خواب دیدم که مرده در حالیکه شکر حیاط است و من بسیار برایشان گریه می کنم می شود تعبیر کنید لطفآ

  • hadia12-28-2016

   ببخشید حیات یعنی زنده اند

 32. سمانه نی زن12-31-2016

  من خواب پدرم و دیدم که دو ماه پیش فوت کرده.توی خونمون بودیم که مثل همیشه از اتاق اش اومد بیرون و آخ آخ کرد که دستم درد میکنه بعدش دیدم دستش کنده شده و من و مامانم گذاشتیم توی سینی و من میگم ببین استخوان هاش جدا میشه.تورو خدا تعبیرش چی مشه

 33. سودابه12-31-2016

  سلام من خواهرم فوت کرده است . مجرد بود . همسایه ی ما خواب دیده که لباس عروس قشنگی به تن دارد و بسیار زیبا شده است اما ما که خانواده اش باشیم لباس مشکی پوشیده ایم . میشه لطفاً تعبیر کنید./.

 34. Rahim01-01-2017

  سلام رحیم هستم
  خواب دیدم که مرده را میبینم و چشمش را باز میکند و مرا محکم میگیرد و هرچه کوشش میکنم خود را رها کنم نمیتوانم با بسیار تلاش و خواندن قران خود را ازش دور میکنم و و از خانه بیرون میشوم و در را میبندم .
  اگر تعبیرش را بگوید خوشحال میشوم
  تشکر

 35. الهه01-04-2017

  سلام مادر بزرگ من چند سال پیش فوت کردن الان چهارشب که پشت سرهم خوابشون رو میبینم . دیشب خواب دیدم که کنارشون نشستم اسمون رو ابر سیاه میپوشونه و یه هلیکوپتر که سقوط میکنه همه تو خواب وحشت زده شدیم خواهش میکنم لطفا تعبی خواب منو بهم بگین خیلی نگرانم

 36. شیوا01-06-2017

  سلام اگه مرده ای چند نفرو دنبال کنه و یکیشونو بگیره ولی بقیه برن پیش یه نفر دیگه که اونم مرده تعبیرش چی میشه تورو جواب بدید ممنون

 37. نینا01-10-2017

  سلام من پدرم چند ماهه فوت شدن .خواب دیدم جسدش رو اوردن .لباس تمیز تنش بود ولی سرش به سمت اسمان نبود به سمت زمین و روی صورت دراز کشیده بودن.لطفا تعبیر خوابم رو بگین،مرسی

 38. سوسن01-13-2017

  سلام
  خواهش می کنم خواب منو تعبیر کنید
  برادر من 10 سال پیش فوت کرده و من برای اولین بار یک دو ماه پیش در خواب دیدم که یکه جایی خوابیده و من دارم پشتش رو با اب و صابون می شورم و اون خیلی خوشحاله و احساس رضایت می کنه.
  بعد دوباره یک ماه پیش روزی که از یک سفر با هواپیما برمی گشتم شبش خواب همون برادر متوفی ام رو دوباره دیدم که با هم توی یک قطار بودیم و اون کنار من نشسته بود. توی قطار هیچکس نبود و من فقط برگشتم و نگاه کردم دیدم که یکی از خاله های با دو تا دخترخاله م که همه در قید حیات هستند روی صندلی عقب نشستند و چهره ی یکی از دخترخاله هام خیلی عجیب بود و موهاش رو از ته کوتاه کرده بود.
  و دیشب خواب دیدم یکی از همکاران قدیم من که 4-5 سال پیش فوت کرده داره میاد و من باهاش قرار دارم که جایی بریم – بعد اومد خیلی خوشحال نبود و یک لباس سفید پوشیده بود – بعد با هم یک جایی رفتیم که چند نفر دیگه از همکارام بودن که یکی از اون ها هم فوت کرده و من رفتم یه جایی یک رختخواب سفید بود دراز کشیدم و یک رو انداز سفید کشیدم روم – بعد بلند شدم رفتم دنبال دوستم که فوت کرده بود و من می خواستم بغلش کنم ولی نمی شد ولی صورتش روبوسیدم – منو به چند نفر آقا که دور یک میز گرد نشسته بودن معرفی کرد و رفت و من با چندتا از اون مردها دست دادم و بعد از خواب بیدار شدم .
  لطفا خواب های منو تعبیر کنید.

 39. سوسن01-13-2017

  توی سفر قطار با برادرم وقتی از پیش خاله هام برگشتم برادرم رفته بود.

 40. سوسن01-13-2017

  و در خواب دوستم هم وقتی که با اون آقا ها دست دادم و برگشتم دوستم رفته بود.

 41. asye01-26-2017

  Man dar khab didam maderbozorgam ke morde hey gerye mikerd

 42. مجتبی01-29-2017

  پدرم در قید حیات هستند.رابطه من و او شکر اب است.خواب دیدم جایی اورا دیدم و خواستم اورا در بغل گیرم.اما او با ناراحت بود دیدم دستانش کبود است نمیدانم وقتی دست اورا گرفتم ناراحت بود از درد یا چیز دیگه اما میخواهم بدانم دستانش چرا از کف تا بالا. لکهای کبودی .تعبیرش چیست

 43. س-ذ01-31-2017

  سلام من دیشب خواب دیدم که به برادر مرده ام مقدار زیادی تخمه میدهم واز داخل ان مقداری مغز زردالو برداشتم وبقیه را دادم او شلوار پدر خدا بیامرزم را برداشته بود ودر جیب ان ریختم

 44. معصومه02-01-2017

  سلام ، من 5 ماه پيش پدرم رو از دست دادم اوايل تو خوابم ناراحت اومد ولي الان هر هفته يا هفته اي دو سه بار تو خوابم خيلي معمولي مياد انگار كه نمرده هميشه كنارمه، ي بار ازم آب ميخواست ، ديشب هم ازم نون و پنير خواست! لطفا تعبير كنيد، متشكرم

 45. جمال02-01-2017

  با مرده مصافحه کردم صورتش برای بوسیده شدن جلو آورد او را بوسیدم و در لقمه اش غذا گذاشتم

 46. حامد02-04-2017

  مادرم حدود۶ماه است که رحمت خدارفته خواب دیدم مانند قند ونبات دریک سینی کوچک ابشده وازداخل سینی با من صحبت میکند ویک حبه قند داخلدهانش میگزاردوبه من می گوید توهم مثل این قندآب میشوی
  اگرخوابم را تعبیر کنید ممنون میشم

 47. اصغر ورنوس02-05-2017

  اگر عمه فوت شده بیاید خانه برادر زاده واز میوه نارنگی که برای میهمان که خواهر او است وسه نارنگی جلو او است یکی از نارنگیها را عمه فوت شده بردارد تعبیرش چیست

 48. نگین02-13-2017

  باسلام

  لطفا خواب مرا تعبیر کنید ممنونتونم

  بابای من فوت کرده شب گذشته خواب دیدم مدیرکل یه اداره ای شده که نمی دونم کجاست و می خواهد مرا سر کار ببرد

  لطفا تعبیرش را بگید
  ممنون

 49. wasima02-14-2017

  چند وقت پیش مادر کلانم فوت شد و چند سال پیش برادر زاده اش فوت کرده بود که طفل هایش خورد بودن و حالی جوان شده طفل هایش . خواب دیدم یک برادرزاده مادرکلانم که فعلا بسیار مریض هم است داخل حویلی میشه میبینم که در ویلچیر مادرکلان است او را میاورد در داخل خانه مثل که مادر کلانم شل است بعد میبینم همو برادر زاده اش که فوت شده هم شل است در حویلی افتاده نمیتواند که بلند شود همونجا گپ هایش را میزند میگوید مصطفی که بچه کلان اش میشود را نامزد کرده.

  یعنی چی نفهمیدم و تمام قصه هایش را با من میکند

 50. spanite02-25-2017

  اسپانتای
  سلام سالهاست که هروقت به مشکلی مرسم پدرم به خوابم می آید و مرا راهنمایی می کند تا آنجا که به من در خواب حتی محل و آدرسها را برای آسان شدن کارها و مشکلات می دهد و همیشه هم درست هست . بارها بود که می خواست در خواب به من آدرس جایی را بدهد ولی در همان لحظه که قرار بود آدرس را بگوید و یا با هم دنبال آن بگردیم از خواب بیدار میشوم . دیشب بعد از 8 سال دوباره پدرم به خوابم آمد و قرار شد دوباره باهم به آن آدرس ناگفته برویم ولی دوباره از خواب بیدار شدم و باز آن آدرس را پیدا نکردم و او هم نتوانست به من بگوید و حتی به دنبال چیزی می گشت.

 51. شیوا طلوعی03-02-2017

  سلام،من هروقت پدرمو خواب میینم خوشحاله حتی دیروز دید م که من دستاشو میبوسمو اون میگه که نمرده و زندس همیشه میگه دوسم داره و دعامون میکنه فقط یبار دیدم که برادرمو نفرین میکرداسمشومیگفتو اه و ناله میکرد ولی وقتی بمن نگاه میکرد میخندید ناگفته نمونه که برادرم و زنش مامانمو خیلی اذیت میکنن حتی زنش بناحق پدرمو فحش میده ایا این فحشا بناحق باشه بازم مرده رو ناراحت میکنه یا نع
  لطفا جوابمو بدید بیصبرانه منتظرم ممنون

 52. اختراع03-05-2017

  (ثبت اختراع به نام فرد و تسلیم لوح اختراع ثبت شده))
  ایا می خواهید مخترع و معروف شوید؟؟؟
  ایا نیاز به یک مشوق برای پیشرفت در زندگی دارید تا انگیزه ای شود برای خودتان که اینده ای درخشان داشته باشید و روی اختراعات خود تحقیق کنید
  ده ها اختراع ثبت نشده داريم ما می توانيم ایدهای را به شما پیشنهاد کنيم
  تا با نمونه سازی ان و ثبت به نام خودتان در اداره ثبت اختراعات در بین خانه و اقوام انگشت نما شوید!!!! و در نتیجه خودتان روی ایده ای جدید فکر کنید
  برای کسب اطلاعات بیشتر با مهندس جماعت تماس بگیرید

 53. فاطمه03-25-2017

  با سلام درخواب دیدم ک خواهرم ک چند سال است فوت شده به مهمانی ما آمده و برنج را با نان میخورد تعبیرش چیست لطفا راهنمایی کنید ممنون.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream