مردود

Advertisements

مردود
لوک اويتنهاو مي گويد :
مردود شدن در امتحان : جاه طلبي شما بالاتر از حد معمول است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*