مرغابي

مرغابي
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببينيم يک مرغ آبي بر بام خانه نشسته خبري به ما مي رسد که مي تواند از يک مسافر باشد. مرغ آبي سفيد خبري است خوش و مرغ آبي سياه خبري است نامطلوب و بد. اما مرغابي نعمت است و روزي. اگر ببينيم مرغابي در خانه داريم مالي به ما مي رسد. اگر ببينيم مرغابي از خانه ما پرواز کرد و رفت زيان مي کنيم و مالي را از دست مي دهيم. اگر ببينيم مرغابيان در آسمان يا روي زمين صدا مي کنند حادثه اي اتفاق مي افتد براي ساکنان جائي که مرغابيان ديده مي شوند که بهتر است در خانه بيننده خواب نباشد. اگر ديديد با مرغابي حرف مي زنيد از زني ثروتمند سود مي بريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن مرغ آبي غم واندوه باشد

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است.
اول:مال.
دوم: بزرگي.
سوم: رياست.
چهارم: فرمانروائي يافتن.

مرغابى سفيد در خواب ، مال يا زن ثروتمند است .
مرغابى سياه در خواب ، كنيز و خدمتكاراست .
اگر ببيند مرغابى را كشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند مرغان آبي داشت، دليل مال است و به كام دل برسد. اگر بيند مرغ ابي را بگرفت، دليل بزرگي بود و پر و استخوان او را در خواب ديدن همين است.

جابرمغربي گويد:
اگر بيند مرغ آبي داشت، دليل كه او فرزندي آيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ اگر خواب ببينيد مرغابي هاي وحشي بر رودخانه اي آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دريا به مسافرتي خواهيد رفت .
۲ـ اگر مرغابيهاي سفيد را در خواب كنار مزرعه اي ببينيد ، علامت آن است كه محصول خوبي خواهيد داشت .
۳ـ اگر خواب ببينيد مرغابي شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه براي اجراي نقشه اي شغل خود را تغيير مي دهيد .
۴ـ اگر خواب ببينيد مرغابيها هدف تير قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصي شما دخالت مي كنند .
۵ـ اگر در خواب مرغابيها را در حال پرواز ببينيد ، نشانة آن است كه ازدواج خواهيد كرد و صاحب فرزنداني خواهيد شد و همچنين خانه اي جديد خواهيد خريد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream