مرغ

Advertisements

مرغ
محمدبن سيرين گويد:
هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است. اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود. اگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

جابرمغربي گويد:
ديدن خروس درخواب بهتر از مرغان ديگر است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن تمام مرغان عزت گردد

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستاني ديگر ، گرد هم جمع مي شوند

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*