مچ پا

Advertisements

مچ پا
آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن مچ زيباي پايي در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت مي كند .
۲ـ اگر زني در خواب از ديدن مچ پاي خود لذت ببرد ، نشانة آن است كه در عشق نوميد مي شود .
۳ـ اگر در خواب مچ پاي چاق حيواني را ببينيد ، علامت آن است كه در زندگي آسوده و راحت خواهيد بود .
۴ـ اگر زني در خواب مچ پاي خود را بسيار لاغر ببيند ، نشانة آن است كه نوميد و بيمار خواهد شد . اما اگر مچ پاي خود را در خواب چاق ببيند ، علامت آن است كه آبروي او در خطر برباد رفتن است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*