نابينا

نابينا
اگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا شد، دليل كه نيمه اي از دين او برود يا گناه بزرگ كرده باشد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر نابينا را دست بگرفت و مي برد، دليل كه مومن و رحيم بود. اگر بيند چشم كسي را نابينا كرد، دليل كه آن كس رااز راه ببرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نابينائي در خواب بر شش وجه است.
اول: درويشي.
دوم: بدحالي.
سوم: غم واندوه.
چهارم: نقصان.
پنجم: مال.
ششم: تباهى دين. قوله تعالى: »صم بكم عمى فهم لا يرجعون« (بقره، آيه ۱۸)
اگر نابينا بيند كه بينا شده بود، دليل كه از زحمت برهد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان آن است که چيزهائي را نمي خواهيم ببينيم. کاري مي کنيم يا کاري قبلا انجام داده ايم که از ديدن بازتاب آن شرم داريم يا انتظار واقعه اي را مي کشيم که مشاهده اش ما را مي ترساند. در مورد کوري ديگران نيز اين نکته صادق است. شخصي که در خواب او را نابينا مي بينيم سمبول يا جانشيني است از شخص يا طبقه اي از مردم که فکر مي کنيم مصلحت نيست شاهد کارهاي ما باشند. کسي که خودش را نابينا ببيند دليل است که گمراه است و اگر يک چشم او نابينا بود نيم دين او تباه شده اين هم مي تواند درست باشد و تعريفي است از همان استدلال زيرا کساني که واقعا مومن نيستند و به دين داري تظاهر مي کنند نمي پسندند ديگران ازاين راز آگاه شوند لذا مردم را نابينا مي بينند و چون از رسوائي خودشان شرم دارند خويشتن را کور مشاهده مي کنند. نابينائي يک چشم گوياي خوف و رجا است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
نا بينا : خطر

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream