ناخن

ناخن
لوک اويتنهاو مي گويد :
ناخن
بلند : سود
کوتاه : ضرر
گرفتن ناخن : شرمساري

مولف گويد:
درآمدن ناخن يعني بيماري يکي از نزديکان يا خودش

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسيار و دستمزد اندك است .
سوهان كشيدن و تميز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفريني دست خواهيد زد .
ديدن ناخنهاي شكسته در خواب ، نشانة بيمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .
مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام كارهاى زياد است.
اگر خواب ببينيد كه ناخن‏هايتان شكسته است، به اين معنا است كه در انجام كارى دچار شكست مى‏شويد.
اگر خواب ببينيد ناخن‏هايتان را سوهان مى‏كشيد، علامت آن است كه موفق و پيروز خواهيد بود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream