ناسزا

ناسزا
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى به شما ناسزا مى‏گويد، دلالت بر آن دارد كه در انجام كارى دچار مشكل خواهيد شد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*