ناشنوا

Advertisements

ناشنوا
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب احساس كنيد با فرد ناشنوايي گفتگو مي كنيد ، علامت آن است كه تغييراتي در زندگي شما رخ مي دهد و مقامي بالاتر به شما پيشنهاد خواهد شد .
اگر در خواب احساس كنيد صدايي نمي شنويد ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذيت قرار خواهيد گرفت .
ديدن افراد ناشنوا در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه ناشنوا هستيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*