ناطق

Advertisements

ناطق
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه سخنور ماهرى هستيد، به اين معنا است كه اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*