ناقوس

ناقوس
محمدبن سيرين گويد:
ديدن ناقوس در خواب، دليل بر مردى منافق بود. اگر ناقوس مى‏زد، دليل كه با مردى منافق نشيند و سخن دروغ گويد. اگر ناقوس شكست، دليل كه از دورغ توبه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ناقوس درخواب بر سه وجه است.
اول: دروغ گفتن.
دوم: منافقي.
سوم: مهر اهل كفر در دل داشتن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ناقوس در خواب ديدار و برخورد در آينده است با مردي پر سر و صدا و در عين حال پر مهابت. او کسي است که به ظاهر آرام به نظر مي رسد اما چنانچه خشمگين شود و به خروش آيد جنجال مي آفريند. ديدن ناقوس برخورد با چنين آدمي است اما اگر در خواب ديديد که خودتان ناقوس را به صدا در آورده ايد خود شما جنجال و هياهو ايجاد مي کنيد و از زشت يا زيبا عملي مرتکب مي شويد که اثر آن تا دوردست مي رسد و همه از آن مطلع و آگاه مي شوند و نظرهاي به سوي شما که بيننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستيد برمي گردد. اگر صداي ناقوس را شنيديد خبري از يک واقعه مهم مي شنويد. واقعه اي که جنبه مخصوصي ندارد و همه را شامل مي شود.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب صداى ناقوس را بشنويد، به اين معنا است كه روزهاى خوبى در انتظار شما است.
اگر در خواب صداى ناقوس تشييع را بشنويد، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‏كند.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن ناقوس در خواب، بيانگر آرزوهاى دست نايافتنى است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream