ناله

ناله
آنلي بيتون مى‏گويد:
شنيدن صداى ناله در خواب، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب‏ خود باشيد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ناله كردن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*