نام گردانيدن

Advertisements

نام گردانيدن
محمدبن سيرين گويد:
ديدن نام گردانيدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعيد و صالح و آن چه بدين ها ماند، دليل خير بود. اگر از نام او بدتر بود، دليل فساد است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
نام نيكو با كنيت شنيدن در خواب چون ابوالخير و ابوالفضل و ابوسعيد و مانند اين، دليل خير و صلاح بود و آن چه به خلاف اين ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب ديدن و شنيدن، دليل شر و فساد است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*