نان

نان
محمدبن سيرين گويد:
ديدن نان‏هاى پاكيزه در خواب، دليل خرمى است. اگر ناخوش بيند، دليل بر عيش ناخوش بود. اگر نان خريد و به خانه برد، دليل بر روزى حلال است و زيادتى مال. اگر نان به كسى داد، دليل كه راحتى به وى رساند.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم که بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرش خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «۳۶»
اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امري که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «۴۱»

حضرت دانيال گويد:
اگر دو سه نان يافت، دليل آن كه از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دليل كه اجلش نزديك بود. اگر نان بسيار داشت و نخورد، دليل كه غمي به وي رسد

. ابراهيم كرماني گويد:
ديدن نان گرم به خواب عيش و نعمت است و ديدن نان خشك وبه خلاف اين است و خوردن نان سبوس به خواب، دليل قحط بود.

جابرمغربي گويد:
ديدن نان كاروس به خواب دليل بر تنگي عيش بود و پرهيزكاري و نان جوين، دليل زهد و ورع بود و نان برنج، دليل بر بستگي كار است و نان عدس و باقلا و نخود، دليل غم و تنگ دستي بود. اگر سلطان بيند يك نان داشت، دليل كه ملكش زياده شود و تاويلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قيمت نان است و گويند ديدن هيچ چيز درخواب بهتر از نان نباشد و ديدن نان پختن به خواب، دليل بر قليل كردن معيشت است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نان در خواب چهاروجه است.
اول: عيش خوش.
دوم: مال حلال.
سوم: ولايت.
چهارم: خير و بركت.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبير مي شود. ديدن و خوردن نان تازه فراخي روزي است ولي اگر در خواب ببينيد نان خشک مي خوريد گرفتار تنگي معاش مي شويد. نان گرم و تازه عيش و خوشي و لذت است. اگر کسي نان به شما داد نعمت مي رساند و خدمت مي کند اما نوع و کيفيت نان چگونگي خدمت و محبت او را تعيين مي نمايد. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نيز خوب است به شرطي که تازه باشد و نان جو تنگ نظري و بي رغبتي دهنده نان را بازگو مي کند. اگر ناني را که دوست داريد از جلوي شما بر دارند يا از دستتان قاپ بزنند و بگيرند حق شما را سلب مي نمايند.

لوک اويتنهاو مي گويد :
نان
ديدن نان : موفقيت در امور
خريدن : بهره بردن، استفاده
خوردن :دعوت شدن به سفره و يا مهماني
خوردن نان سفيد: شما دوستان خوبي خواهيد داشت
خوردن نان سياه : بدبختي
خوردن نان گرم : بيماري
خوردن نان تازه : دوران بد به پايان خواهد رسيد
خوردن نان خشک : شما دشمناني داريد
نان پختن : موفقيت
حمل کردن نان : ضرر و زيان
نان شيريني ادويه اي : سرخوشي سبکسرانه

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن نان سفيد روزي حلال باشد

مؤلف گويد :
خريدن نان از نانوائي بسته به ميزان آن نشانه روزي حلال وخورمي مي باشد در صورتي که گرم و تازه باشد

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جويي و قناعت است .
ديدن تكه اي كيك در خواب ، نشانة آن است كه كاميابي و ثروت مطيع و رام چنگ شما خواهد بود .
ديدن خرده هاي نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهايي بيهوده خواهيد شد .
اگر خواب ببينيد تكه هاي نان ناگهان زياد مي شود ، نشانة آن است كه به موفقيت بزرگي دست خواهيد يافت .
اگر در خواب قرص نان ببينيد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارى دقت زيادى انجام مى‏دهيد.
اگر در خواب خرده‏هاى نان ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر مى‏شويد.
اگر خواب ببينيد كه نان چاودار مى‏خوريد، بيانگر آن است كه‏ از زندگى خود راضى هستيد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نان سفيد در خواب، نشان دهنده‏ى كسب ثروت است. اگر خواب ببينيد كه نان شيرينى مى‏خوريد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه روزهاى خوبى خواهيد داشت

4 Comments

 1. Khadije01-11-2016

  خواب دیده بودم نانهای پاکیزه زیاد در خانه ای ما است و من از اون نانها به کسی میدادم الان تعبیرشو دیدم نمیدانم راحتی ب من میرسد یا به کسی ک نان دادم؟؟؟!!!

 2. Hamed mir11-19-2016

  سلام در خواب ديدم همسرم نان گندم پخته كه مغز آن خرما دارد و از تنور در مي آورد به من ميدهد لطفا تعبير آن را بگوييد

 3. ز.ر11-28-2016

  سلام وقت شما بخیر.خواب دیدم با دوستم در بازار راه میرویم سر راه یک نان سنگگ بزرگ را دیدم که روی زمین گذاشته بودند طوریکه مردم از روی آن رد شوند انگار که وقت غذا خوردن در رستوران تمام شده بود و نانی که اضافه آمده بود را بیرون گذاشته بودند به محض اینکه نان را دیدم آن را از روی زمین برداشتم و دو نیم کردم و نیم دیگر را به دوستم دادم و به راهمان ادامه دادیم تعبیرش چیست؟

 4. امیرحسین02-05-2017

  سلام خواب دیدم درب نانوایی نان بخرم که نان تمام شده بود وشخصی که میشناختم وفوت شده است یک قرص ازنانهایش را به من داد که من لغمه ای از ان خوردم و بقیه اش را برگرداندم واز خواب پریدم .ان شخص نان را برای مراسم فاتحه کسی گرفته بود که می گفت بیایید برویم فاتحه درست منظورش معلوم نبود .خواب را ساعت 4صبح دیدم لطفا تعبیر انرا به ایمیل من ارسال کنید با تشکر

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream