ناودان

ناودان
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه آب از ناودان به زير مي آمد، دليل است در ان مقام خون ريختن پديد آيد. اگر بيند كه باران مي باريد و از ناودان به زير آمد، دليل كه مردم آن ملك را از پادشاه مضرت رسد. اگر بيند كه بي ابر باران مي باريد و آب از ناودان ها روان بود، دليل كه حق تعالي مردم آن ديار را به نظر عنايت مشرف گرداند. اگر بيند كه ناودان بر بام خانه خود نهاد، دليل كه از بزرگي منفعت يابد. اگر بيند كه ناودان بيفتاد، دليل مضرت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن ناودان به خواب سه وجه است. اول: رئيس شهر. دوم: مهتر سراي. سوم: منفعت اندك.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ناودان در خواب هم راهي است براي کسب معاش و روزي و هم طريقي است در جهت دفع مضار زندگي. اگر در خواب ببينيد که بدون ابر و باران از ناودان آب روان است حادثه اي بد اتفاق مي افتد و چنان چه آن ناودان به شما تعلق داشته باشد حادثه اي براي شما که بيننده خواب هستيد پيش مي آيد. اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد ولي از ناودان چيزي فرو نمي ريزد کسي در طريق تامين معاش شما دشمني مي کند و راه را بر شما مي بندد. اگر ببينيد ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده مي شود از نظر شغلي لطمه مي خوريد و در آمدتان متفرق مي گردد و احتمالا چيزي از حقوق شما کسر مي کنند يا اگر کاسب باشيد فروش و منافع شما نقصان مي يابد. اگر در خواب ببينيد بر بام خانه خودتان ناودان مي نهيد کارهايتان را تنظيم مي کنيد و جلوي زيان احتمالي را مي گيريد و اگر ببينيد ناودان شما کنده شده و افتاده آسيب مي بينيد.آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثيف باشد زحمت است

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream