ناي

Advertisements

ناي
محمدبن سيرين گويد:
ناى زدن در خوب، دليل مصيبت بود و شنيدن آن غم است. اگر بيند كه ناى مى‏زد دليل كه به اندوهى گرفتار شود.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن ناي زدن درخواب، دليل بر مردي بود كه مردم را خبر دهد از سخني كه در آن خير نباشد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*