نجوا

Advertisements

نجوا
اگر در خواب ببيندى كه با شخصى نجوا مى‏كنيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى به نجوا با شما صحبت مى‏كند، به اين معنا است كه براى انجام كارى نياز به كمك ديگران داريد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*