نحاس

نحاس
محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند كه نحاسي مي نمود، دليل است دورغ بسيار گويد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*