نخود

نخود
خالد اصفهاني :
ديدن نخود به خواب تر و خشك، دليل غم است. اگر بيند كه نخود به گوشت پخته مى‏خوريد غم كمتر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
خوردن نخود در خواب ، نشانة كسب ثروت و تندرستي است .
ديدن نخودهاي خيس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به كارهايي موفقيت آميز است .
اگر خواب ببينيد در زميني نخود مي كاريد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به آرزوهاي خود مقدماتي مي چينيد و زمينه اي فراهم مي آوريد كه باعث خواهد شد به تمامي آرزوهاي خود دست يابيد .
جمع آوري نخود در خواب ، نشانةآن است كه نقشه هايتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهيد برد .
ديدن نخودهاي انبار شده در خواب ، علامت آن است كه اميدهاي درخشان شما مدت كوتاهي دست خوش بلاتكليفي خواهد شد ، ولي سرانجام شانس به شما رو مي آورد و از سردرگمي نجات پيدا مي كنيد .
ديدن نخودهاي خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بيش از توان خود كار خواهيد كرد .
خوردن نخودهاي خشك شده ، نشانة آن است كه بعد از موفقيت بسيار در زندگي كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
اگر در خواب نخود ببينيد، به اين معنا است كه در ا نجام كارهايتان موفق خواهيد بود. نخود كاشتن در خواب، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش زيادى مى‏كنيد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream