نردبان

نردبان
محمدبن سيرين گويد:
اگر بر نردبان از گل و خشت مي رفت، دليل صلاح كار او است. اگر چوبين بود، دليل ضعف دين است. اگر از سنگ وآهن بود، دليل كه بيننده قوت بيابد.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه از نردباني بالا رفت، دليل بزرگي و منفعت بود. اگر بيند كه از نردبان به زير آمد، به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دليل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دليل منافقي بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر در خواب ببينيد که از نردبان بالا مي رويد، خوب است و خواب شما مي گويد در کار پيشرفت مي کنيد و ارتقاء مي يابيد. اما پايين آمدن از نردبان خوب نيست چون تاويلي است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهاي شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستي را خبر مي دهد. اگر از نردباني بالا مي رويد که تا بي نهايت ادامه دارد و در خواب ندانيد سر آن کجاست خوب نيست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبير شده است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
نردبان
ديدن آن : حرص و آز و نارضايتي
نردبان ايستاده : مراقب دزد باشيد
پائين آمدن از نردبان : دارابودن مقامي والا
بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادي زندگيتان

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن نردبان کار بالا گيرد

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد برايتان نردباني آورده اند تا از آن به ارتقاعي صعود كنيد ، نشانة آن است كه توان و نيروي شما را در هنگام كار امتيازي خواهد بود .
بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادماني بي حد است .
اگر خواب ببينيد از بالاي نردبان به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زيان خواهيد ديد .
ديدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامي در هر امري است .
از نردبان پايين آمدن در خواب ، علامت نوميدي و به ثمر نرسيدن آرزوهاست .
اگر خواب ببينيد بوسيلة نردباني فرار مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي پيروز و موفق خواهيد شد . هر چند كه بايد با حوادثي خطرناك روبرو شويد .
اگر خواب ببينيد به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگيجه شده ايد ، نشانة آن است كه به راحتي نمي توانيد امتيازات جديد را بپذيريد .
اگر در خواب مشاهده كنيد كه از نردبانى بالا مى‏رويد، بيانگر آن است كه زندگى خوبى خواهيد داشت. پايين آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‏ى شكست و نااميدى است.
اگر در خواب نردبان شكسته‏اى ببينيد، به اين معنا است كه دچار دردسر و گرفتارى مى‏شويد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream