نسرين

Advertisements

نسرين
ديدن نسرين به خواب، دليل راحت بود و گويند: دليل فرزند است. اگر بيند كسى دسته‏ى نسرين به وى داد، دليل كه ميان ايشان گفتگو باشد يا شود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*