نشاط

Advertisements

نشاط
اگر خواب ببينيد شادمان هستيد يا با فرد شادي صحبت مي كنيد ، نشانة آن است كه وقايع دلپذير شما را خرسند خواهد ساخت و كارها با سود همراه خواهد بود .

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*