نعلين

Advertisements

نعلين
اگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت، دليل كه به سفر رود. اگر دوال نعلين او سوراخ شد، دليل كه در سفر بماند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر نعلين نو خريد و در پاي كرد، دليل كه كنيزكي دوشيزه بخرد و گويند كه زن معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن يك نعلين او بيفتاد، دليل كه از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلين او سوخت، دليل است زنش بميرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن نعلين در خواب سه وجه است.
اول: زن.
دوم: كنيزك.
سوم: سفر.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*