نفرين کردن

Advertisements

نفرين کردن
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسى ظالمى را نفرين كرد، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضى گويند: خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر در خواب بيند به بى‏گناهى نفرين نمود، دليل كه به بيننده باز گردد و نفرين مردم صالح زود اثر كند.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى را نفرين مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد مواظب خود باشيد

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*