نفقه

Advertisements

نفقه
اگر در خواب مشاهده كنيد كه نفقه دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه كمى از مشكلاتتان را حل مى‏كنيد. نفقه پرداختن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*