هدف

Advertisements

هدف
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببينيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*