هدهد

Advertisements

هدهد
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي هدهد را درخواب بيند، دليل بر مردي بزرگ با خير است. اگر بيند هدهد بااو سخن گفت از چيزهاي جهان آگاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن هدهد در خواب چهار وجه است.
اول: خير.
دوم: خوشي.
سوم: بزرگي.
چهارم: ظفر يافتن.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن هدهد خبر خوش بود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*