همسايه

Advertisements

همسايه
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن همسايه هاي خود در خواب ، نشانة آن است كه فرصتهايي استثنايي با تلاشهايي بيهوده و بدگويي بكلي تلف مي شود .
اگر خواب ببينيد همسايه هاي شما عصباني يا اندوهگين به نظر مي رسند ، نشانة آن است كه درگير اختلاف و مشاجرات خواهيد شد .
ديدن همسايه‏هاى خود در خواب، بيانگر كارهاى بيهوده است.

ليلا برايت مى‏گويد:
صحبت كردن با همسايه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگيرى و نزاع است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*