همکار

Advertisements

همکار
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه با همكار خود به گردش مى‏رويد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى خواهيد داشت.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*