هندوانه

Advertisements

هندوانه
منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن هندوانه در خواب بسيار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسيده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنيد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن هندوانه بيماري بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن هندوانه در خواب ، نشانة بيمار شدن و دست زدن به اقدامات ناموفق است .
خوردن هندوانه در خواب ، دلالت بر كاري شتابزده دارد كه موجب نگراني شما خواهد شد .
ديدن هندوانه هاي در حال رشد ، علامت آن است كه گرفتاري فعلي نتيجة مساعدي به دنبال خواهد داشت .
اگر در خواب هندوانه ببينيد، به اين معنا است كه سلامتى شما در خطر است.
اگر در خواب مشاهده كنيد كه هندوانه خورده‏ايد، به اين معنا است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد

Sponsored Links

One comment

  1. I BUY BIG WATER MELON AND SOME BODY HE TAKE MY WATER MELON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*