هنر پيشه

هنر پيشه
لوک اويتنهاو مي گويد :
هنرپيشه
ديدن: کسي در جستجوي شماست
هنرپيشه بودن : تغييرات و يا موفقيت زود گذر
صحبت کردن با يک هنرپيشه : اعلان خطر ، اخطار در مورد شخصي که قصد گمراه کردن شما را دارد و يا ميخواهد از شما سوء استفاده کند

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن هنرپيشة زن در خواب ، نشانة آن است كه زندگي خوش و پايداري خواهيد داشت .
ديدن هنر پيشة مضطرب و پريشان در خواب ، حاكي از آن دارد كه شما به رضايت خاطر از نفوذ و ثروت خود براي نجات دوستي تنگدست ، استفاده خواهيد كرد .
اگر خواب ببينيد هنر پيشه شده ايد ، نشانة آن است كه براي امرار معاش سخت كار خواهيد كرد ، اما اين تلاش با رضايت و لذت توأم خواهد بود .
اگر خواب ببينيد عاشق هنر پيشه شده ايد ، در آينده تمايلات شما به سمت لذتجويي گرايش خواهد يافت و اين گرايش با احساسات دروني شما ضديت پيدا خواهد كرد .
ديدن هنرپيشة مرده در خواب ، به اين معناست كه مصيبتي برايتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختي شما را از ميان خواهد برد .
اگر در خواب هنرپيشه اي سرگردان و آس و پاس ببينيد ، نشانة آن است كه تلاشهاي شما دستخوش تحول مي گردد و اميد شما براي رسيدن به موفقيت به يأس مبدل خواهد شد . اين گونه خواب به افرادي كه از آسايش و راحتي زندگي خانوادگي برخوردارند ، هشدار مي دهد كه اين محيط ممكن است دگرگون شود و عهد و پيمانهاي دوستانه يكسر مبدل به بي وفايي گردد .
اگر زن جواني خواب ببيند با هنرپيشه اي نامزد كرده است يا مي خواهد با او ازدواج كند ، نشانة آن است كه لذتها و هوسها او را افسون خواهد كرد و پس از آن به ندامت و پشيماني خواهد رسيد .
اگر مردي خواب ببيند با هنرپيشة زني مشغول كامجويي است ، دلالت بر آن دارد كه در زندگي با همسر خود اختلاف پيدا خواهد كرد ، و به جاي اينكه در كنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختي خواهد كرد .
اگر در خواب مشاهده كنيد كه عاشق هنرپيشه‏اى شده‏ايد، به اين معنا است كه در تفريحات و لذت‏هاى خود افراط مى‏كنيد.
اگر خواب ببينيد كه هنرپيشه‏اى مرده است، به اين معنا است كه اتفاق ناگوارى در انتظار شما است.
اگر خواب ببينيد كه با هنرپيشه‏اى ازدواج كرده‏ايد، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
ديدن هنرپيشه‏ى آماتور در خواب، علامت موفقيت در انجام كارها مى‏باشد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن هنرپيشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نايافتنى است. اگر خواب ببينيد كه هنرپيشه هستيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream