هواپيما

Advertisements

هواپيما

ديدن سواربودن در هواپيما بخواب ناراحتي و غم مخصوصا هواپيما دچار مشکل فني گردد
اگر هواپيما به مقصد برسد از غم رهائي يابد
اگر در هواپيما نشسته بود و از جان و موقعيتش هراسي نداشت به عزت و بزرگي دست يابد

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه با هواپيمايى در حال پرواز هستيد، بيانگر آن است كه در كارهاى خود موفق خواهيد بود.
اگر خواب ببينيد كه هواپيمايى آتش گرفته و يا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زيان خواهيد شد.
ديدن هواپيماى شكارى در خواب، نشانه‏ى مشكلات و گرفتارى است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*