هويج

Advertisements

هويج
محمدبن سيرين گويد:
ديدن هويج درخواب،دليل غم است. اگر ديد هويج داشت و بخورد، دليل كه غمي به وي رسد.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن هويج درخواب چون شيرين است، دليل منفعت است به زحمت. اگر شيرين نبود، دليل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن هويج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .
اگر دختري خواب ببيند در حال خوردن هويج است ، نشانة آن است كه در سن پايين ازدواج مي كند و صاحب چند فرزند شيطان و پر جنب و جوش مي شود .
ديدن و خوردن هويج در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*