واشه

واشه
محمدبن سيرين گويد:
ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت يابد. اگر به خواب بيند واشه داشت و مطيع او بود، دليل كه از بزرگي جاه يابد اگر بيند واشه بپريد و رشته در دست او بماند، دليل كه بزرگي او زايل شود.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند واشه او بمرد و بيننده پادشاه است، دليل كه ملكش از دست برود. اگر اميري بيند، دليل است منزلت او كم شود. اگر توانگر بيند، دليل كه درويش شود اگر درويش بيند فرزندش بميرد

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*