والي

والي
حضرت دانيال گويد:
اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي بستدند يا چهارپاي او به سر درآمد و او بينداخت اين جمله، دليل بر عدالت او است.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي در خواب بيند كه دستار سرش با دستار قربوسي والي پيوست، دليل كه بزرگي بر وي پايدار بود

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*