وساطت

وساطت
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى شخصى وساطت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با اطرافيان داريد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*