وقاحت

وقاحت
ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه با وقاحت با كسى صحبت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمال خود دقت بيشترى داشته باشيد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*