ولگرد

ولگرد
مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بيانگر بيمارى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه ولگرد هستيد، به اين معنا است كه دچار مشكلات فراوانى خواهيد شد.

. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*