وکيل

وکيل
جاحظ گويد:
اگر در خواب بيند وكيل پادشاه بود و در كار خود منصف بود، دليل اقبال است. اگر بيند وكيل قاضى است، دليل همين است. اگر بيند در شغل وكالت منصف نبود تأويلش به خلاف اين است.

لوک اويتنهاو مي گويد :
وکيل
با او مشاجره کردن : حل شدن يک مشکل قديمي
ديدن وکيل : خبر بد و يا به دادگاه کشيده شدن
به يک وکيل رو آوردن : حل شدن مثبت يک امر بسيار مهم

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن وكيل به هنگام وكالت در خواب ، دلالت مي كند بر دعواهاي شديد بين افرادي كه بر سر امور دنيوي با هم در گير شده ايد و اينكه دشمنان با ادعاهاي نادرست مي خواهند ثروت شما را تصاحب كنند .
اگر خواب ببينيد وكيلي در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را ياري خواهند كرد ، تا از چاهي كه در آن افتاده ايد بيرون بياييد ، اما همين دوستان ناراحتي خاطر شما را فراهم خواهند ساخت .
اگر در خواب وكيلى را مشغول وكالت ببينيد، به اين معنا است كه درگيرى و نزاع بين دوستانتان خواهيد داشت. اگر در خواب وكيلى از حقوق شما دفاع كند، به اين معنا است كه به هنگام نياز اطرافيان به كمك شما خواهند آمد.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه با وكيلى دعوا مى‏گيريد، بيانگر آن است كه دچار مشكل خواهيد شد. ديدن وكيل مجلس در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد. ديدن وكيل دعاوى در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream