يافتن

Advertisements

يافتن
محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي درخواب بيند كه دو چيزي يافت از يك جنس حج و عمره بود.
اگر ده چيز بود مال است.
اگر به عدد سي بيند نصرت بود.
اگر هزار بود بهتر است و هر چند بيشتر بيند نيكوتر بود.
اگر ديد كه در كوه كان زر يافت ولايت يابد. اگر ديد كه كان نقره يافت زني با جمال خواهد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
يافتن چيزي : سود

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*