يخچال

Advertisements

يخچال
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن يخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردي را آزار خواهيد داد كه مي كوشد از راه درست امرار معاش كند .
اگر خواب ببينيد يخ داخل يخچال مي گذاريد ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهيد شد .
اگر خواب ببينيد كه چيزى را در يخچال مى‏گذاريد، به اين معنا است كه براى موفقيت تلاش مى‏كنيد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن يخچال در خواب، نشانه‏ى آگاهى از مسائل مهم است.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*