يراق

Advertisements

يراق
ديدن يراق اسب در خواب، بيانگر تغيير و تحولات خوشايند است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه لباس يراق دوزى را مى‏پوشيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*