يقه

Advertisements

يقه
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد يقه بر پيراهن خود نصب مي كنيد ، نشانة آن است كه به مقامي بالاتر از آنچه فكر مي كرديد منصوب مي شويد .
اگر دختري در خواب ، يقه ببيند ، نشانة آن است كه چندين خواستگار خواهد داشت ، اما هيچ كدام با او صادق نخواهند بود و او براي مدت طولاني تنها و مجرد مي ماند .
ديدن يقه‏ى پيراهن در خواب، علامت موفقيت و پيروزى در انجام كارها مى‏باشد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*