يوزپلنگ

يوزپلنگ
آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد .
اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانةآن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافت . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شد .
اگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه احتمالا افرادي كه به شما وعده هايي داده اند ، از گفته هاي خود پشيمان خواهند شد .
شنيدن صداي يوزپلنگ در خواب ، علامت آن است كه خبرهايي از كم شدن سود پول خود خواهيد شنيد . با افراد اجتماع نيز سر ناسازگاري خواهيد داشت .
ديدن يوزپلنگي چون گربه در خواب ، علامت آن است كه شر و بدي گريبانتان را خواهد گرفت .
اگر در خواب صداى يوزپلنگى را بشنويد، به اين معنا است كه خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. كشتن يوزپلنگ در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

محمدبن سيرين گويد:
يوز در خواب دشمنى بود فرومايه. اگر بيند كه با يوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بيند كه با يوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر يابد.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن يوزپلنگ در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد.

Leave a Reply

Welcome to Tabir e khab!

You are entering the mysterious and fascinating world of dreams, where the rules of reality do not apply. We hope that Tabire khab will help you make sense of your dreams and achieve a better understanding of them. We are dedicated to help you find the key to unlocking and interpreting the meanings to your dreams. In understanding your dreams, you will gain a clearer view on your personal relationships, an uncensored view of your real feelings and a better perspective on life issues.

We realize that your dreams are unique; no other individual can have your personal background, your emotions, or your experiences. Thus, your own dreams can only be connected to your own "reality". With this in mind, it is important to draw from your personal life and experiences when interpreting a dream.

Once you have an understanding of your dreams, it has the power to unify the body, mind, and spirit. It provides you with insight into your own self and a means for further self-exploration. You will gain a better understanding and discovery of your true self. So stay awhile -- explore, discover, have fun, make friends, and find out what's in YOUR dream