يک چشم

Advertisements

يک چشم
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن يك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسيسه اي پنهاني كه براي غارت شادماني و ثروت شما چيده شده است آگاه خواهيد شد .
اگر در خواب موجودات يك چشمى ببينيد، بيانگر آن است كه نقشه‏هايى بر عليه شما كشيده شده است.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه يك چشم داريد، به اين معنا است كه دچار مشكلات فراوانى خواهيد شد.

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*